[ foyer ] [ myth / szmy / beverage ] [ conseil / ancre / outremer ] [ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / Selene/Collision Mondiale ]

/conseil/ - 相談

J’ai vu le messager du nouveau dieu là
名稱
Email
主題
回覆
檔案
密碼 (用來刪除檔案。)

File: 1593804927472.jpg (91.56 KB, 868x1228, IMG_20170201_224443.jpg)

3c17eafb No.25711

家人說我不可以過好日子,看到我笑會很憤怒,我該怎麼半

5322c7ee No.25714

你幾歲 有什麼專長 有沒有負債 住鄉下還是都市
總之養成能謀生的技能就搬出去住就對了

806b919f No.25717

沒個來龍去脈你到底在講個屁[返回][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
刪除貼文 [ ]
[ foyer ] [ myth / szmy / beverage ] [ conseil / ancre / outremer ] [ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / Selene/Collision Mondiale ]