[ foyer ] [ myth / szmy / beverage ] [ conseil / ancre / outremer ] [ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / Selene/Collision Mondiale ]

/conseil/ - 相談

J’ai vu le messager du nouveau dieu là
名稱
Email
主題
回覆
檔案
密碼 (用來刪除檔案。)

File: 1595825464754.jpg (24.36 KB, 450x244, 12345.jpg)

eb010082 No.25941

一群愛違規的人
被檢舉違規已經很愛叫了

怎麼一群人,連有人在通報市府修繕設施的好事也在那邊叫,叫到後不敢再拍照通報市府修繕馬路上的東西
修繕這是有礙到他們嗎
誰叫那群人不通報要別人通報,又不是他們弄壞的,這是會害他們被罵嗎
馬路設施 如:路面破洞凹陷坑洞、路面或人行道的人孔蓋不平順、人行道地磚損壞不平順內部掏空地磚晃動、水溝鐵蓋及水泥面損壞.晃動.破洞


[返回][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
刪除貼文 [ ]
[ foyer ] [ myth / szmy / beverage ] [ conseil / ancre / outremer ] [ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / Selene/Collision Mondiale ]