[ foyer ] [ myth / szmy / beverage ] [ conseil / ancre / outremer ] [ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / Selene/Collision Mondiale ]

/conseil/ - 相談

J’ai vu le messager du nouveau dieu là
名稱
Email
主題
回覆
檔案
密碼 (用來刪除檔案。)

c85d40a0 No.26222

到日本來工作剛好遇上疫情
在家遠端是不錯,但原本人再宅真的還是會有點孤獨
想認識一些女性都沒有機會,公司、社交、私人聚會都自肅
最近已經做了兩次初戀情人的春夢...
我來日本有一小部份原因就是想在這邊淡忘掉她啊...

86208bb3 No.26225

媽的廢物過太爽
人沒死沒武肺就好了
還特地上網抱怨自己尻槍需求漫出來

bc969e63 No.26226

>>26222
唉,我倒是都快四十了才想開始體會出國的樂趣
之前請問了澳洲回來正好遇上疫情,不然原本還想接著去日本說
現在只能機車旅遊過乾癮了

b3069507 No.26228

幻想的初戀情人是很美好
真實一起就很爛
你喜歡的人是幻想中的她
因為你沒有成功得到她,才會一直糾結
人都到了日本,疫情過後就去泡泡浴打炮,浪費時間發什麼春夢

bb96bf3e No.26235

花個3~4000塊去打一砲啦[返回][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
刪除貼文 [ ]
[ foyer ] [ myth / szmy / beverage ] [ conseil / ancre / outremer ] [ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / Selene/Collision Mondiale ]